Miljö

1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål, som beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. De nationella miljökvalitetsmålen har olika delmål. Förslag om delmål och åtgärder lämnades till regeringen den 29 september, samma år.

 

 

Hälso- och miljöriskerna med kemiska ämnen i varor och processer minskar fortlöpande, liksom förekomst och användning av kemiska ämnen som försvårar återvinning av material.

 

Det innebär att:

• företag som sätter ut kemiska produkter och varor på den svenska marknaden tar ansvar för dessa under hela livslängden,

 

• en fortlöpande riskminskning kan mätas av industri och myndigheter genom specifika nyckeltal som de olika industribranscherna har utarbetat med stöd av berörda myndigheter,

 

• år 2005 omfattar system för miljöledning och relevant miljöarbete (ISO-standarder, EMAS eller motsvarande system) anvisningar om kemiska ämnen så att hälso- och miljörisker och avfallsaspekter av dessa beaktas vid hantering av varor i hela livscykeln,

 

• år 2010 ska kemikaliefrågor fått genomslag i de verktyg som ingår i EU:s väntade miljövarupolicy, "Integrated Product Policy" (IPP).

Gustaf Dahlqvist Måleri AB